Construction Progress Update : 28 ก.ค. 58
1. งานโครงสร้าง
100%
2. งานสถาปัตยกรรม
(งานตกแต่งภายนอก, ในอาคาร)
100%
3. งานระบบประกอบอาคาร
(ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับกากาศ, สื่อสาร, ดับเพลิง)
100%
4. ความคืบหน้าโดยรวม
100%